این وبلاگ مختص به امور سرمایه گذاری در بورس تهران است و از کلیه عزیزان و سروران گرامی و کلیه دوستان عزیز خودم در سایتها و وبلاگها و تالارهای گفتمان تقاضا میکنم جهت پر بار تر شدن این وبلاگ منو کمک کنند و بزودی وب سایت اصلی من نیز راه اندازی خواهد شد .. Stock market winners only care about direction and duration, while market losers are obsessed with the whys ★◄▐▀▄ گوناگون ▀▄ ▐►★

★◄▐▀▄ گوناگون ▀▄ ▐►★
 
 
NameSizeTypeLength
\Barg Sabz\ (301) 18,281.0 MB Folder  
1. Barg Sabz 001 - Zabihi 46.4 MB MP3 Format Sound 00:20:15
2. Barg Sabz 002 - Zabihi - Homayun 71.5 MB MP3 Format Sound 00:31:12
3. Barg Sabz 003 - Elaheh - Shahidi 52.8 MB MP3 Format Sound 00:23:02
4. Barg Sabz 003 - Zabihi 71.5 MB MP3 Format Sound 00:31:12
5. Barg Sabz 004 - Zabihi 63.9 MB MP3 Format Sound 00:27:55
6. Barg Sabz 005 - Zabihi 62.2 MB MP3 Format Sound 00:27:09
7. Barg Sabz 006 - Zabihi 62.0 MB MP3 Format Sound 00:27:04
8. Barg Sabz 009 - Zabihi 71.5 MB MP3 Format Sound 00:31:12
9. Barg Sabz 011 - Zabihi - Segah 67.7 MB MP3 Format Sound 00:29:33
10. Barg Sabz 013 - Zabihi - Bayate Esfahan 67.2 MB MP3 Format Sound 00:29:19
11. Barg Sabz 015 - Taj Esfehani - Segah 56.0 MB MP3 Format Sound 00:24:26
12. Barg Sabz 016 - Taj Esfehani 57.5 MB MP3 Format Sound 00:25:05
13. Barg Sabz 017 - Zabihi - Bayat Zand 64.0 MB MP3 Format Sound 00:27:57
14. Barg Sabz 018 - Farah 58.9 MB MP3 Format Sound 00:25:43
15. Barg Sabz 019 - Taaj Esfahani 50.1 MB MP3 Format Sound 00:21:52
16. Barg Sabz 020 71.3 MB MP3 Format Sound 00:31:08
17. Barg Sabz 020b 59.3 MB MP3 Format Sound 00:25:53
18. Barg Sabz 022 - Taj Esfahani - Segah 70.0 MB MP3 Format Sound 00:30:32
19. Barg Sabz 023 - Khatereh Parvaneh - Segah 61.9 MB MP3 Format Sound 00:27:01
20. Barg Sabz 024 - Zabihi - Bayate Esfahan 62.9 MB MP3 Format Sound 00:27:27
21. Barg Sabz 026 - Khatereh Parvaneh - Segah 60.8 MB MP3 Format Sound 00:26:31
22. Barg Sabz 027 - Banan 59.8 MB MP3 Format Sound 00:26:06
23. Barg Sabz 028 - Farah - Segaah 59.3 MB MP3 Format Sound 00:25:53
24. Barg Sabz 029 - Golpa - Segah 63.9 MB MP3 Format Sound 00:27:54
25. Barg Sabz 030 - Ghavami - Homayun 64.3 MB MP3 Format Sound 00:28:04
26. Barg Sabz 031 - Banan - Afshari 66.7 MB MP3 Format Sound 00:29:06
27. Barg Sabz 032 - Fachtei 69.8 MB MP3 Format Sound 00:30:29
28. Barg Sabz 034 - Golpa 67.6 MB MP3 Format Sound 00:29:32
29. Barg Sabz 035 - Ghavami 64.7 MB MP3 Format Sound 00:28:16
30. Barg Sabz 036 - Adib 70.8 MB MP3 Format Sound 00:30:54
31. Barg Sabz 037 - Fachtei 68.6 MB MP3 Format Sound 00:29:56
32. Barg Sabz 038 - Banan 59.9 MB MP3 Format Sound 00:26:08
33. Barg Sabz 039 - Vafaie 66.1 MB MP3 Format Sound 00:28:52
34. Barg Sabz 040 - Adib Khansari - Afshari 59.1 MB MP3 Format Sound 00:25:48
35. Barg Sabz 041 - Fakhtehii 69.5 MB MP3 Format Sound 00:30:20
36. Barg Sabz 042 - Farah 65.7 MB MP3 Format Sound 00:28:40
37. Barg Sabz 043 - Iraj 58.9 MB MP3 Format Sound 00:25:42
38. Barg Sabz 044 - Iraj 62.3 MB MP3 Format Sound 00:27:11
39. Barg Sabz 045 - Vziri 68.7 MB MP3 Format Sound 00:29:59
40. Barg Sabz 046 - Banan 71.5 MB MP3 Format Sound 00:31:12
41. Barg Sabz 047 - Farah 71.1 MB MP3 Format Sound 00:31:01
42. Barg Sabz 048 - Ghavami 62.1 MB MP3 Format Sound 00:27:06
43. Barg Sabz 049 - Golpa 62.3 MB MP3 Format Sound 00:27:10
44. Barg Sabz 050 - Dashti, Iraj 62.7 MB MP3 Format Sound 00:27:21
45. Barg Sabz 051a - Zabihi 62.4 MB MP3 Format Sound 00:27:13
46. Barg Sabz 051b - Shoor&Dashti - Zabihi) 56.5 MB MP3 Format Sound 00:24:40
47. Barg Sabz 052 - Fakhtehii 62.7 MB MP3 Format Sound 00:27:23
48. Barg Sabz 055 - Golpa 59.0 MB MP3 Format Sound 00:25:44
49. Barg Sabz 056 - Khansari 69.1 MB MP3 Format Sound 00:30:10
50. Barg Sabz 057 - Golpa 69.4 MB MP3 Format Sound 00:30:18
51. Barg Sabz 059 - Ghavami 60.5 MB MP3 Format Sound 00:26:24
52. Barg Sabz 060 - Abdolali Vaziri 63.0 MB MP3 Format Sound 00:27:29
53. Barg Sabz 062 - Ghavami 61.3 MB MP3 Format Sound 00:26:46
54. Barg Sabz 063 - Banan - Esfahan 60.9 MB MP3 Format Sound 00:26:34
55. Barg Sabz 064 - Ghavami - Abuata Shur 70.2 MB MP3 Format Sound 00:30:38
56. Barg Sabz 065 - Mahmudi 64.9 MB MP3 Format Sound 00:28:19
57. Barg Sabz 066 - Ghavami 63.7 MB MP3 Format Sound 00:27:48
58. Barg Sabz 067 - Golpa - Dashti 54.9 MB MP3 Format Sound 00:23:57
59. Barg Sabz 068 - Ghavami 64.0 MB MP3 Format Sound 00:27:54
60. Barg Sabz 069 - Zabihi - Segah 58.2 MB MP3 Format Sound 00:25:23
61. Barg Sabz 070 - Ghavami 67.8 MB MP3 Format Sound 00:29:34
62. Barg Sabz 071 - Mahmudi 60.0 MB MP3 Format Sound 00:26:12
63. Barg Sabz 072 - Ghavami 69.0 MB MP3 Format Sound 00:30:07
64. Barg Sabz 074 - Ghavami - Shur 50.4 MB MP3 Format Sound 00:21:59
65. Barg Sabz 075 - Golpa 68.8 MB MP3 Format Sound 00:30:02
66. Barg Sabz 076 - Azar - Segah 56.9 MB MP3 Format Sound 00:24:51
67. Barg Sabz 077 - Abdolali Vaziri - Bayate Esfahan 62.4 MB MP3 Format Sound 00:27:14
68. Barg Sabz 078 - Golpa 61.5 MB MP3 Format Sound 00:26:51
69. Barg Sabz 079 - Khansari - Bayate Zand 64.3 MB MP3 Format Sound 00:28:04
70. Barg Sabz 080 - Golpa 47.0 MB MP3 Format Sound 00:20:32
71. Barg Sabz 081 - Ghavami 60.6 MB MP3 Format Sound 00:26:26
72. Barg Sabz 082 - Khansari 65.1 MB MP3 Format Sound 00:28:24
73. Barg Sabz 083 - Banan 60.2 MB MP3 Format Sound 00:26:15
74. Barg Sabz 083 - Banan - Segah 60.1 MB MP3 Format Sound 00:26:15
75. Barg Sabz 084 - Golpa - Abuata Dashtestani 53.7 MB MP3 Format Sound 00:23:27
76. Barg Sabz 085 - Golpaygani - Shur 62.3 MB MP3 Format Sound 00:27:11
77. Barg Sabz 086 - Banan - Chahargah 62.0 MB MP3 Format Sound 00:27:03
78. Barg Sabz 087 - Golpa - Homayun 58.4 MB MP3 Format Sound 00:25:28
79. Barg Sabz 088 - Khansari - Homayun Shooshtari Bidad 67.7 MB MP3 Format Sound 00:29:33
80. Barg Sabz 089 - Banan - Shur 66.5 MB MP3 Format Sound 00:29:02
81. Barg Sabz 090 - Golpa 66.5 MB MP3 Format Sound 00:29:02
82. Barg Sabz 091 - Golpa 65.0 MB MP3 Format Sound 00:28:24
83. Barg Sabz 092 - Mahmudi 57.0 MB MP3 Format Sound 00:24:54
84. Barg Sabz 093 - Ghavami 67.8 MB MP3 Format Sound 00:29:35
85. Barg Sabz 094 - Khansari - Shur Afshari 67.5 MB MP3 Format Sound 00:29:28
86. Barg Sabz 095 - Golpa - Afshari 65.9 MB MP3 Format Sound 00:28:45
87. Barg Sabz 096 - Ghavami 67.8 MB MP3 Format Sound 00:29:36
88. Barg Sabz 097 - Ghavami 46.9 MB MP3 Format Sound 00:20:28
89. Barg Sabz 098 - Mahmoodi - Shooshtari 20.7 MB MP3 Format Sound 00:09:01
90. Barg Sabz 098b - Mahmoodi - Shooshtari 37.8 MB MP3 Format Sound 00:16:28
91. Barg Sabz 099 - Khansari - Segah 60.4 MB MP3 Format Sound 00:26:22
92. Barg Sabz 100 - Ghavami - Homayun Shooshtari 72.4 MB MP3 Format Sound 00:31:37
93. Barg Sabz 102 - Mahmudi 62.9 MB MP3 Format Sound 00:27:26
94. Barg Sabz 103 - AboAta - Ghavami 65.3 MB MP3 Format Sound 00:28:31
95. Barg Sabz 103 - Ghavami - Abuata 65.3 MB MP3 Format Sound 00:28:30
96. Barg Sabz 104 - Ghavami - Bayat Esfahan 66.3 MB MP3 Format Sound 00:28:58
97. Barg Sabz 105 - Mahmudi 66.3 MB MP3 Format Sound 00:28:56
98. Barg Sabz 105 - Mahmudi (v2) 61.0 MB MP3 Format Sound 00:26:38
99. Barg Sabz 106 - Khansari - Segah 61.5 MB MP3 Format Sound 00:26:50
100. Barg Sabz 107 - Banan - Bayat Esfahan 61.8 MB MP3 Format Sound 00:27:00
101. Barg Sabz 108 - Mahmudi 60.9 MB MP3 Format Sound 00:26:33
102. Barg Sabz 109 - Mahmudi 59.9 MB MP3 Format Sound 00:26:09
103. Barg Sabz 110 - Khansari 60.1 MB MP3 Format Sound 00:26:13
104. Barg Sabz 111 - Shahidi 59.7 MB MP3 Format Sound 00:26:04
105. Barg Sabz 112 - Shahidi Segah 65.0 MB MP3 Format Sound 00:28:21
106. Barg Sabz 113 - Ghavami 62.5 MB MP3 Format Sound 00:27:17
107. Barg Sabz 115 - Jansouz - Dashtestani 59.8 MB MP3 Format Sound 00:26:07
108. Barg Sabz 116 - Khansari - Segah 53.7 MB MP3 Format Sound 00:23:26
109. Barg Sabz 117 - Farah Ebadi Kasaei Varzandeh - Shur 60.3 MB MP3 Format Sound 00:26:19
110. Barg Sabz 118 - Khansari 44.2 MB MP3 Format Sound 00:19:17
111. Barg Sabz 119 - Ghavami 61.2 MB MP3 Format Sound 00:26:42
112. Barg Sabz 120 - Ghavami 54.3 MB MP3 Format Sound 00:23:42
113. Barg Sabz 121 - Ghavami 57.6 MB MP3 Format Sound 00:25:08
114. Barg Sabz 122 - Shahidi 64.5 MB MP3 Format Sound 00:28:08
115. Barg Sabz 124 - Ghavami 61.4 MB MP3 Format Sound 00:26:48
116. Barg Sabz 125 - Shahidi 64.7 MB MP3 Format Sound 00:28:13
117. Barg Sabz 126 - Khansari - Abuata 57.2 MB MP3 Format Sound 00:24:58
118. Barg Sabz 127 - Iraj 59.8 MB MP3 Format Sound 00:26:06
119. Barg Sabz 127 - Shoor, Shahidi 61.0 MB MP3 Format Sound 00:26:38
120. Barg Sabz 128 - Ghavami 64.7 MB MP3 Format Sound 00:28:15
121. Barg Sabz 130 - Golpa - Mahur 59.2 MB MP3 Format Sound 00:25:49
122. Barg Sabz 131 - Shahidi 61.0 MB MP3 Format Sound 00:26:36
123. Barg Sabz 132 - Ghavami - Bayat Zand 66.1 MB MP3 Format Sound 00:28:50
124. Barg Sabz 134 - Khansari - Homayun Shooshtari 66.1 MB MP3 Format Sound 00:28:51
125. Barg Sabz 134- Homayoon&Shushtari - M.Khansari 55.8 MB MP3 Format Sound 00:24:20
126. Barg Sabz 136 - Mahmoodi 52.0 MB MP3 Format Sound 00:22:43
127. Barg Sabz 137 - Ghavami 64.7 MB MP3 Format Sound 00:28:15
128. Barg Sabz 138 - Shahidi - Dashti 60.5 MB MP3 Format Sound 00:26:25
129. Barg Sabz 139 - Golpa 60.2 MB MP3 Format Sound 00:26:18
130. Barg Sabz 140 - Khansari - Shur Dashti 55.0 MB MP3 Format Sound 00:23:59
131. Barg Sabz 141 - Golpa - Shur Dashti 58.8 MB MP3 Format Sound 00:25:39
132. Barg Sabz 142 - Golpa 58.4 MB MP3 Format Sound 00:25:30
133. Barg Sabz 144 - Masoudi 69.6 MB MP3 Format Sound 00:30:22
134. Barg Sabz 145 - Banan - Homayun 62.4 MB MP3 Format Sound 00:27:14
135. Barg Sabz 146 - Khansari - Bayat Esfahan 62.9 MB MP3 Format Sound 00:27:28
136. Barg Sabz 148 - Golpa - Segah 57.0 MB MP3 Format Sound 00:24:53
137. Barg Sabz 149 - Khansari - Shur Dashti 67.1 MB MP3 Format Sound 00:29:17
138. Barg Sabz 150 - Golpa - Homayun 66.6 MB MP3 Format Sound 00:29:04
139. Barg Sabz 151 - Golpa 58.0 MB MP3 Format Sound 00:25:18
140. Barg Sabz 153 - Golpa - Homayun 64.4 MB MP3 Format Sound 00:28:07
141. Barg Sabz 153 - Mahmudi 68.5 MB MP3 Format Sound 00:29:54
142. Barg Sabz 154 - Ghavami - Bayat Zand 67.0 MB MP3 Format Sound 00:29:15
143. Barg Sabz 155 - Golpa 56.1 MB MP3 Format Sound 00:24:29
144. Barg Sabz 156 - Ghavami 59.9 MB MP3 Format Sound 00:26:10
145. Barg Sabz 157 - Masudi 27.9 MB MP3 Format Sound 00:12:09
146. Barg Sabz 158 - Khansari 62.0 MB MP3 Format Sound 00:27:03
147. Barg Sabz 159 - Ghavami - Homayun 62.6 MB MP3 Format Sound 00:27:18
148. Barg Sabz 160 - Shahidi - Segah 61.1 MB MP3 Format Sound 00:26:40
149. Barg Sabz 161 - Ghavami 63.6 MB MP3 Format Sound 00:27:45
150. Barg Sabz 162 - Ghavami - Bayat Esfahan 62.4 MB MP3 Format Sound 00:27:13
151. Barg Sabz 163 - Ghavami 63.0 MB MP3 Format Sound 00:27:28
152. Barg Sabz 164 - Qavami 60.1 MB MP3 Format Sound 00:26:13
153. Barg Sabz 165 - Khansari - Segah 59.8 MB MP3 Format Sound 00:26:05
154. Barg Sabz 166 - Khansari - Bayat Esfahan 66.0 MB MP3 Format Sound 00:28:49
155. Barg Sabz 167 - Shahidi - Bayat Esfahan Saghi Nameh 62.9 MB MP3 Format Sound 00:27:26
156. Barg Sabz 168 - Iraj 61.8 MB MP3 Format Sound 00:26:59
157. Barg Sabz 169 - Golpa 52.9 MB MP3 Format Sound 00:23:06
158. Barg Sabz 170 - Ghavami 58.6 MB MP3 Format Sound 00:25:34
159. Barg Sabz 171 - Khansari 71.6 MB MP3 Format Sound 00:31:16
160. Barg Sabz 172 - Mahmudi 65.5 MB MP3 Format Sound 00:28:34
161. Barg Sabz 173 - Golpa - Dashti 57.9 MB MP3 Format Sound 00:25:15
162. Barg Sabz 173 - Iraj 60.2 MB MP3 Format Sound 00:26:18
163. Barg Sabz 174 - Golpa - Dashti 63.4 MB MP3 Format Sound 00:27:41
164. Barg Sabz 175 - Ghavami - Mahur 63.6 MB MP3 Format Sound 00:27:45
165. Barg Sabz 176 - Iraj - Segah 60.6 MB MP3 Format Sound 00:26:25
166. Barg Sabz 177 - Khansari - Bayat Zand 61.7 MB MP3 Format Sound 00:26:56
167. Barg Sabz 178 - Masoudi 63.0 MB MP3 Format Sound 00:27:29
168. Barg Sabz 179 - Khansari - Shur 60.1 MB MP3 Format Sound 00:26:15
169. Barg Sabz 180 - Ghavami 71.0 MB MP3 Format Sound 00:31:00
170. Barg Sabz 181 - Ghavami - Dashti Dashtestani 66.2 MB MP3 Format Sound 00:28:54
171. Barg Sabz 182 - Ghavami - Dashti 65.4 MB MP3 Format Sound 00:28:31
172. Barg Sabz 183 - Iraj - Segaah 61.4 MB MP3 Format Sound 00:26:48
173. Barg Sabz 184 - Golpa - Segah 57.3 MB MP3 Format Sound 00:25:02
174. Barg Sabz 185 - Ghavami - Homayun 66.2 MB MP3 Format Sound 00:28:54
175. Barg Sabz 186 - Ghavami 64.9 MB MP3 Format Sound 00:28:20
176. Barg Sabz 187 - Golpa 30.8 MB MP3 Format Sound 00:13:26
177. Barg Sabz 189 - Ghavami - Shur Dashti 61.2 MB MP3 Format Sound 00:26:42
178. Barg Sabz 190 - Ghavami 59.4 MB MP3 Format Sound 00:25:55
179. Barg Sabz 191 - Ghavami 61.9 MB MP3 Format Sound 00:27:00
180. Barg Sabz 192 - Ghavami - Segah 63.0 MB MP3 Format Sound 00:27:30
181. Barg Sabz 194 - Shahidi 63.6 MB MP3 Format Sound 00:27:47
182. Barg Sabz 198 - Golpa - Segah 65.6 MB MP3 Format Sound 00:28:38
183. Barg Sabz 199 - Ghavami - Shur 61.0 MB MP3 Format Sound 00:26:36
184. Barg Sabz 200 - Zarabi Elahe Ghavami - Abuata Shur 106.7 MB MP3 Format Sound 00:46:34
185. Barg Sabz 201 - Ghavami 60.2 MB MP3 Format Sound 00:26:17
186. Barg Sabz 202 - Golpa - Shooshtari 61.1 MB MP3 Format Sound 00:26:39
187. Barg Sabz 203 - Ghavami 58.4 MB MP3 Format Sound 00:25:30
188. Barg Sabz 204 - Ghavami 62.2 MB MP3 Format Sound 00:27:09
189. Barg Sabz 205 - Shahidi - Homayun Shooshtari 63.6 MB MP3 Format Sound 00:27:45
190. Barg Sabz 206 - Shahidi 43.6 MB MP3 Format Sound 00:19:02
191. Barg Sabz 207 - Ghavami 67.0 MB MP3 Format Sound 00:29:14
192. Barg Sabz 208 - Ghavami - Abuata 65.3 MB MP3 Format Sound 00:28:30
193. Barg Sabz 209 - Shahidi - Bayat Esfahan 70.0 MB MP3 Format Sound 00:30:32
194. Barg Sabz 209 - Shahidi - Bayat Esfahan (v2) 57.6 MB MP3 Format Sound 00:25:09
195. Barg Sabz 210 - Ghavami - Bayat Esfahan 68.0 MB MP3 Format Sound 00:29:41
196. Barg Sabz 211 - Ghavami 65.2 MB MP3 Format Sound 00:28:28
197. Barg Sabz 213 - Ghavami - Chahargah Segah 69.1 MB MP3 Format Sound 00:30:08
198. Barg Sabz 215 - Ghavami - Homayun 62.6 MB MP3 Format Sound 00:27:18
199. Barg Sabz 216 - Shajarian 87.3 MB MP3 Format Sound 00:38:06
200. Barg Sabz 217 - Shahidi - Segah 65.7 MB MP3 Format Sound 00:28:39
201. Barg Sabz 218 - Ghavami 65.6 MB MP3 Format Sound 00:28:37
202. Barg Sabz 219 - Ghavami - Homayun 65.3 MB MP3 Format Sound 00:28:30
203. Barg Sabz 220 - Iraj - Afshari 69.0 MB MP3 Format Sound 00:30:08
204. Barg Sabz 222 - Golpa 57.5 MB MP3 Format Sound 00:25:07
205. Barg Sabz 223 - Masoudi 65.1 MB MP3 Format Sound 00:28:25
206. Barg Sabz 224 - Nozar 69.6 MB MP3 Format Sound 00:30:22
207. Barg Sabz 225 - Iraj 64.4 MB MP3 Format Sound 00:28:05
208. Barg Sabz 225 - Iraj (v2) 54.8 MB MP3 Format Sound 00:23:55
209. Barg Sabz 226 - Masoudi 61.8 MB MP3 Format Sound 00:26:58
210. Barg Sabz 227 - Ghavami - Shooshtari 60.2 MB MP3 Format Sound 00:26:16
211. Barg Sabz 227 - Shahidi - Shur 65.6 MB MP3 Format Sound 00:28:39
212. Barg Sabz 228 - Ghavami - Bayat Esfahan 60.7 MB MP3 Format Sound 00:26:28
213. Barg Sabz 229 - Ghavami - Segah 68.6 MB MP3 Format Sound 00:29:56
214. Barg Sabz 230 - Shahidi - Bayat Turk 60.4 MB MP3 Format Sound 00:26:21
215. Barg Sabz 231 - Ghavami - Segah 63.4 MB MP3 Format Sound 00:27:40
216. Barg Sabz 232 - Masoudi - Segah 61.6 MB MP3 Format Sound 00:26:52
217. Barg Sabz 233 - Shahidi 66.2 MB MP3 Format Sound 00:28:52
218. Barg Sabz 234 - Masoudi - Shur 57.2 MB MP3 Format Sound 00:24:59
219. Barg Sabz 235 - Nozar - Afshari 68.2 MB MP3 Format Sound 00:29:45
220. Barg Sabz 237 - Masoudi 62.8 MB MP3 Format Sound 00:27:25
221. Barg Sabz 238 - Shahidi 61.5 MB MP3 Format Sound 00:26:51
222. Barg Sabz 240 - Masoudi 60.3 MB MP3 Format Sound 00:26:18
223. Barg Sabz 241 - Iraj - Mahur 64.5 MB MP3 Format Sound 00:28:08
224. Barg Sabz 242 - Bidgaani - Bayat Turk 60.5 MB MP3 Format Sound 00:26:24
225. Barg Sabz 243 - Zabihi 102.0 MB MP3 Format Sound 00:44:30
226. Barg Sabz 245 - Shajarian 53.0 MB MP3 Format Sound 00:23:08
227. Barg Sabz 246 - Shajarian 51.9 MB MP3 Format Sound 00:22:38
228. Barg Sabz 247 - Shajarian 56.5 MB MP3 Format Sound 00:24:39
229. Barg Sabz 248 - Shajarian 43.4 MB MP3 Format Sound 00:18:55
230. Barg Sabz 249 - Shajarian 53.6 MB MP3 Format Sound 00:23:22
231. Barg Sabz 250 - Bidgani 53.2 MB MP3 Format Sound 00:23:12
232. Barg Sabz 251 - Shajarian 58.1 MB MP3 Format Sound 00:25:21
233. Barg Sabz 252 - Khansari 59.0 MB MP3 Format Sound 00:25:45
234. Barg Sabz 253 - Ghavami 55.4 MB MP3 Format Sound 00:24:12
235. Barg Sabz 254 - Khansari 35.7 MB MP3 Format Sound 00:15:34
236. Barg Sabz 255 - Shajarian 55.8 MB MP3 Format Sound 00:24:21
237. Barg Sabz 256 - Golpa 30.6 MB MP3 Format Sound 00:13:20
238. Barg Sabz 257 - Ghavami 63.0 MB MP3 Format Sound 00:27:29
239. Barg Sabz 258 - Shajarian 57.2 MB MP3 Format Sound 00:24:58
240. Barg Sabz 259 - Vafaii - Bayat Turk 56.3 MB MP3 Format Sound 00:24:33
241. Barg Sabz 260 - Shahidi 64.1 MB MP3 Format Sound 00:27:58
242. Barg Sabz 261 - Shajarian - Afshari 52.2 MB MP3 Format Sound 00:22:46
243. Barg Sabz 262a - Khansari - Abuata 64.0 MB MP3 Format Sound 00:27:56
244. Barg Sabz 262b - Khansari - Abuata 64.4 MB MP3 Format Sound 00:28:07
245. Barg Sabz 263 - Shahidi - Nava 62.3 MB MP3 Format Sound 00:27:11
246. Barg Sabz 264 - Vafai 55.7 MB MP3 Format Sound 00:24:18
247. Barg Sabz 265 - Golpa - Homayun 62.6 MB MP3 Format Sound 00:27:18
248. Barg Sabz 266 - Vafai 59.1 MB MP3 Format Sound 00:25:47
249. Barg Sabz 267 - Iraj 59.4 MB MP3 Format Sound 00:25:55
250. Barg Sabz 268 - Shahidi - Shur 58.6 MB MP3 Format Sound 00:25:33
251. Barg Sabz 269 - Shahidi - Abuata 92.5 MB MP3 Format Sound 00:40:24
252. Barg Sabz 270 - Ghavami - Afshari 56.1 MB MP3 Format Sound 00:24:28
253. Barg Sabz 271 - Shajarian - Abuata 46.4 MB MP3 Format Sound 00:20:14
254. Barg Sabz 272 - Ghavami - Segah 57.2 MB MP3 Format Sound 00:24:56
255. Barg Sabz 273 - Khansari - Bayat Turk 59.4 MB MP3 Format Sound 00:25:56
256. Barg Sabz 274 - Vafaii 37.7 MB MP3 Format Sound 00:16:26
257. Barg Sabz 275 - Khansari 60.1 MB MP3 Format Sound 00:26:15
258. Barg Sabz 276 - Iraj 26.8 MB MP3 Format Sound 00:11:39
259. Barg Sabz 277 - Ghavami 60.3 MB MP3 Format Sound 00:26:18
260. Barg Sabz 278 - Vafaii - Afshari 55.5 MB MP3 Format Sound 00:24:13
261. Barg Sabz 279 - Shajarian - Bayat Turk 57.5 MB MP3 Format Sound 00:25:07
262. Barg Sabz 280 - Shahidi - Esfahan 62.3 MB MP3 Format Sound 00:27:12
263. Barg Sabz 281 - Golpa 72.6 MB MP3 Format Sound 00:31:42
264. Barg Sabz 282 - Khansari 54.4 MB MP3 Format Sound 00:23:43
265. Barg Sabz 283 - Shajarian - Segah 55.5 MB MP3 Format Sound 00:24:12
266. Barg Sabz 284 - Golpa 36.8 MB MP3 Format Sound 00:16:03
267. Barg Sabz 285 - Golpa 57.1 MB MP3 Format Sound 00:24:54
268. Barg Sabz 286 - Masoudi 57.9 MB MP3 Format Sound 00:25:17
269. Barg Sabz 287 - Shajarian - Mahur 55.1 MB MP3 Format Sound 00:24:03
270. Barg Sabz 288 - Shajarian - Bayat Zand 59.1 MB MP3 Format Sound 00:25:48
271. Barg Sabz 289 - Ghavami - Abuata 64.2 MB MP3 Format Sound 00:28:02
272. Barg Sabz 290 - Vafaii - Mahur 57.3 MB MP3 Format Sound 00:25:00
273. Barg Sabz 291 - Vafaii - Shur 68.7 MB MP3 Format Sound 00:29:59
274. Barg Sabz 292 - Shajarian - Homayun 54.4 MB MP3 Format Sound 00:23:43
275. Barg Sabz 293 - Ghavami 57.3 MB MP3 Format Sound 00:25:00
276. Barg Sabz 294 - Vafai 68.9 MB MP3 Format Sound 00:30:05
277. Barg Sabz 294 - Vafaii - Shur 53.8 MB MP3 Format Sound 00:23:28
278. Barg Sabz 295 - Mahmoudi Khansari 41.7 MB MP3 Format Sound 00:18:11
279. Barg Sabz 296 - Shahidi 48.9 MB MP3 Format Sound 00:21:21
280. Barg Sabz 297 - Vafaii - Afshari 56.7 MB MP3 Format Sound 00:24:45
281. Barg Sabz 298 - Ghavami - Afshari 60.0 MB MP3 Format Sound 00:26:10
282. Barg Sabz 299 - Iraj - Shur 44.2 MB MP3 Format Sound 00:19:17
283. Barg Sabz 300 - Ghavami - Bayat Esfahan 51.3 MB MP3 Format Sound 00:22:22
284. Barg Sabz 301 - Golpa - Afshari 59.9 MB MP3 Format Sound 00:26:10
285. Barg Sabz 302 - Golpa 70.4 MB MP3 Format Sound 00:30:45
286. Barg Sabz 303 - Shahidi 53.3 MB MP3 Format Sound 00:23:16
287. Barg Sabz 304 - Golpa - Segah 64.0 MB MP3 Format Sound 00:27:57
288. Barg Sabz 305 - Golpa - Shur 66.0 MB MP3 Format Sound 00:28:48
289. Barg Sabz 306 - Shajarian - Segah 61.8 MB MP3 Format Sound 00:26:58
290. Barg Sabz 307 - Khansari - Dashti 55.8 MB MP3 Format Sound 00:24:21
291. Barg Sabz 308a - Shajarian 58.5 MB MP3 Format Sound 00:25:31
292. Barg Sabz 308b - Vafai 58.0 MB MP3 Format Sound 00:25:18
293. Barg Sabz 309 - Masoudi - Dashti 58.6 MB MP3 Format Sound 00:25:35
294. Barg Sabz 310 - Iraj 53.8 MB MP3 Format Sound 00:23:29
295. Barg Sabz 311 - Shahidi 33.1 MB MP3 Format Sound 00:14:27
296. Barg Sabz 312 - Golpa 54.1 MB MP3 Format Sound 00:23:36
297. Barg Sabz 313 - Khansari 50.7 MB MP3 Format Sound 00:22:08
298. Barg Sabz n01 - M.Khansari 50.7 MB MP3 Format Sound 00:22:08
299. Barg Sabz n02 - M.Khansari 49.8 MB MP3 Format Sound 00:21:43
300. Barg Sabz n03 - M.Khansari 59.7 MB MP3 Format Sound 00:26:04
301. Barg Sabz no4 - Taj 62.7 MB MP3 Format Sound 00:27:21

این وبلاگ مختص به امور سرمایه گذاری در بورس تهران است و از کلیه عزیزان و سروران گرامی و کلیه دوستان عزیز خودم در سایتها و وبلاگها و تالارهای گفتمان تقاضا میکنم جهت پر بار تر شدن این وبلاگ منو کمک کنند و بزودی وب سایت اصلی من نیز راه اندازی خواهد شد .. پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایرانشرکت مدیریت فناوری بورس تهرانشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت فرابورس ایرانشرکت بورس کالای ایرانشرکت بورس اوراق بهادار تهرانسازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس كانون كارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم بهمن 1393 توسط علیرضا بیات
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ